Struktura i rukovodstvo SAV-a

Predsednik Saveza: dr Duško Radosavljević

 

Potpredsednik: dr Milivoj Bešlin

 

Predsedništvo Saveza: dr Duško Radosavljević, dr Milivoj Bešlin, dr Radivoje Jovović, dr Andrea Ratković, Dobrivoje Antonić, Tamara Gajić, Stanko Šušnjar, Vladislav Radaković, Nebojša Milenković.

Pokrajinski odbor Saveza: dr Duško Radosavljević, dr Milivoj Bešlin, dr Radivoje Jovović, Đorđe Subotić, Dobrivoje Antonić, Tamara Gajić, Živan Berisavljević, dr Janja Beč, dr Boris Varga, Milka Ljuboja, Olajoš Nađ Mikloš, Ivan Karlavaris, Ratko Bubalo, dr Petar Teofilović, Vladislav Radaković, Nebojša Milenković, Stanko Šušnjar, Miroslav Francuski, Ratko Filipović, Toša Kuzmančević, Željko Bodrožić, Duško Francuski, Aleksandar Marton, Nada Boroš.

 

Nadzorni odbor: Adam Svetlik, Mile Mandić i Veljko Milić.

Dr Duško Radosavljević, predsednik

Rođen u Šidu, SAP Vojvodina, SR Srbija, SFR Jugoslavija, 1963. godine, gde je završio osnovnu školu, dok je srednju pedagošku završio u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao, magistrirao (Teza: „Socijaldemokratija i stvaranje zajedničke države Južnih Slovena“) i doktorirao (Disertacija: „Uloga elita u periodu socijalne transformacije: slučajevi Poljske, Mađarske i Srbije“) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije završio na Centralnoevropskom univerzitetu (CEU), smer Evropskih odnosa, 1993. godine u Pragu. Tri godine proveo na Školi društvenih nauka (doktorantske studije), Instituta za filozofiju i sociologiju, Poljske akademije nauka (1993-94 i 1996-98) u Varšavi. Redovni je profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, u Novom Sadu.

 Objavio sledeće knjige: „Elite i transformacija“, „Savremeni politički i pravni sistemi“, „Evropska unija - razvoj, institucije i proširenje” (sa N. Matijević), „Osnovi javne uprave“, „Osnovi države i prava“(sa S. Đurđić), „Pogled s leva“, „Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura“ (ur: D. Radosavljević, E. Vukašinović, M. Keveždi), „O Vojvodini 2000-2014: pačvork“, Zbornik radova V Međunarodni skup „Vrednosti i identitet“ (D. Radosavljević, ur), „Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura 2“ (ur: D. Radosavljević, E. Vukašinović, M. Keveždi).

 

Objavio više desetina naučnih, stručnih i publicističkih tekstova o visokom obrazovanju, NVO-sektoru, transformaciji/tranziciji, međunarodnim odnosima, javnoj upravi, međunacionalnim odnosima, nauci i decentralizaciji, u Novom Sadu, Beogradu, Trstu, Temišvaru, Olomoucu, Krakovu, Klužu, Budimpešti, Đeru, Lođu, Subotici, Skoplju, Banja Luci, Travniku, itd.

 

Aktivno učestvovao u političkom životu od 1990. do 2007. godine, prvo kao član rukovodstva Vojvođanskih reformista (socijaldemokratska partija), protiv režima Slobodana Miloševića, zatim kao poslanik Skupštine AP Vojvodine (2000-2004) i potpredsednik prve demokratski izabrane vojvođanske vlade (Izvršno veće AP Vojvodine, od 2000-2004). Od 2005-2007, bio predsednik Socijaldemokratske partije Vojvodine. Političko opredeljenje – levičar, vojvođanski autonomaš, antifašista, antimilitarista. Sremac, Srbin, Vojvođanin, Jugosloven i Evropljanin.

 

Aktivan je član je više nevladinih organizacija - Vojvođanske politikološke asocijacije (VPA) i glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Politikon. Član je Vojvođanskog kulturnog kluba „Vasa Stajić“ i Vojvođanskog kluba. Bio je član Redakcije Enciklopedije Vojvodine, zadužen za oblast Politika i mediji, dok VANU nije onemogućena da radi.

Dr Milivoj Bešlin, potpredsednik

Diplоmirао (2004) i mаgistrirао (2008) istоriјu nа Filоzоfskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu. Tеmа mаgistаrskе tеzе: „Nаciоnаlnо pitаnjе u Srbiјi krајеm šеzdеsеtih i pоčеtkоm sеdаmdеsеtih gоdinа 20. vеkа“. Dоktоrirао je (2015) nа istоm fаkultеtu sа tеmоm: „Pоkušај mоdеrnizаciје u Srbiјi 1968-1972. Izmеđu 'rеvоluciоnаrnоg kursа' i rеfоrmskih tеžnji“. U svojim empirijskim i teorijskim radovima istraživao pоlitičku i društvеnu istоriјu sоciјаlističkе Јugоslаviје; studiј nаciоnаlizmа; tеоriјu mоdеrnizаciје; tеоriјu istоriје; pоkušајe rеfоrmi u drugoj Јugоslаviјi; оdnоs јugоslоvеnskih kоmunistа prеmа srpskоm nаciоnаlizmu; nacionalno pitanje u Srbiji u drugoj polovini 20. veka; sоvјеtskо-јugоslоvеnske оdnоse; studеntske dеmоnstrаciјe 1968; оdnоs Krаljеvinе Јugоslаviје prеmа Grаđаnskоm rаtu u Špаniјi; uticај i kаrаktеr „žutе“ štаmpе u bеоgrаdskој јаvnоsti izmеđu dvа svеtskа rаtа; оsnоvne еlеmеnte јugоslоvеnskоg fеdеrаlizmа – konstituisanje i razvoj; srpskо-hrvаtske оdnоse u drugој Јugоslаviјi; prоblеm аntifаšizmа i istоriјskоg rеviziоnizmа; Drugi svеtski rаt u Јugоslаviјi itd.

SAV - Savez antifašista Vojvodine - Novi Sad

© 2017 by SAV. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now